AssurMifid gedragsregels

  Onze kantoren zijn gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en delen u in u dit verband volgende informatie mee:

Aangeboden producten en diensten 

Informatie over het begrip "verzekeringsbemiddeling"

Onze kantoren bieden diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de takken en de titulatuur

   1; Ongevallen

   2; Ziekte

   3; Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel

   4; Casco rollend spoorwegmaterieel

   5; Luchtvaartuigcasco

   6; Casco zee- en binnenschepen

   7; Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen

   8; Brand en natuurevenementen

   9; Andere schade aan goederen

   10; BA motorrijtuigen

   11; BA luchtvaartuigen

   12; BA zee- en binnenschepen

   13; Algemene BA

   14; Krediet

   15; Borgtocht

   16; Diverse geldelijke verliezen

   17; Rechtsbijstand

   18; Hulpverlening

   21; Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen

   22; Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen

   23; Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen

   26; Kapitalisatieverrichtingen

   27; Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Polisvoorwaarden

Op de downloadpagina vindt u de belangrijkste algemene verzekeringsvoorwaarden van de meeste verzekeringsmaatschappijen.

Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten.  Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan aanvulling geeft.

Bij het verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten doen zich belangenconflicten voor die de belangen van cliënten kunnen schaden.  Ze kunnen ontstaan tussen cliënt en verschillende andere partijen: tussen de verzekeringsonderneming en onszelf of tussen cliënten onderling.  Voorbeeld:  bij afhandeling van schadedossiers kunnen de belangen van cliënten met elkaar in conflict komen.

Het is onze taak om belangenconflicten te identificeren en situaties omschrijven die een belangenconflict vormen of kunnen doen ontstaan waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van één of meer van onze cliënten worden geschaad.

Uitgaande van de regelgeving hebben we enkele situaties uitgewerkt die in aanmerking genomen kunnen worden

* situatie waarbij we winst kunnen maken of verlies lijden ten koste van de cliënt;

* situatie waarbij we een belang kunnen hebben bij het resulaat van de verzekeringsbemiddelingsdienst of transactie dat verschilt van het belang van de cliënt;

* situatie waarbij een financiële of andere drijfveer om het belang van andere cliënten te laten voorgaan op dat van de cliënt in kwestie;

* situatie waarbij we hetzelfde bedrijf uitoefenen als de cliënt;

Wanneer zich een mogelijk belangenconflict voordoet gaan we eerst na of het belangenconflict ons niet belet om loyaal, billijk en professioneel te handelen tegenover de cliënt zelf.

Het beheer van belangenconflicten die de belangen van onze cliënten kunnen schaden, hebben we enkele maatregelen genomen waarbij de belangen van onze cliënten primeert,

* maatregelen mbt het afzonderlijk toezicht op personen van wie de hoofdtaak een verhoogd risico op belangenconflicten inhoudt;

* maatregelen in verband met de verloning van onze medewerkers;

* maatregelen inzake het bekomen van bepaalde voordelen;

* maatregelen mbt de beperking van de informatie-uitwisseling tussen personen in verschillende hoedanigheden betrokken zijn met belangrijk risico op belangenconflicten.

Over belangenconflicten die niet afdoende kunnen opgevangen worden door organisatorische en administratieve maatregelen, is transparantie tegenover de cliënten nodig.

In vele gevallen zal de situatie echter minder zwart-wit zijn en zal het mogelijk zijn om het belangenconflict op te lossen door afdoende organisatorische maatregelen te nemen.  Onze eerste plicht bestaat erin deze maatregelen te nemen.  Pas indien dit onmogelijk blijkt, en in zoverre de 'fundamentele MIFID-gedragsregel' niet in het gedrang komt, kan transparantie een oplossing bieden.

Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.  Voor meer informatie contacteer ons kantoor.

 

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van  financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.